Facebook icon Google icon Twitter icon
BG | EN | RU | DE | FR

 

ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Изготвяне на цялостни правни анализи на търговски дружества; Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества. Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие, както и на дружества със специална инвестиционна цел...

Научете повече

 

ДАНЪЧНО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Процедури по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди;Консултации, изготвяне на документи и представителство в процедури по издаване на индивидуални административни актове...

Научете повече

 

ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

Дружеството развива активна международна дейност като обслужва проекти и сделки на чуждестранни физически и юридически лица в Република България и в чужбина, включително Великобритания, Русия, Иран и Румъния...

Научете повече

 

БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други; Защита при неравноправни клаузи. Процесуално представителство на банки по дела, касаещи банкови операции и сделки. Правни консултации във връзка със специфични застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане...

Научете повече

 

СПОРТНО
ПРАВО

Подготовка на пълен набор от документи, съпътстващи всяка сделка по прехвърляне на спортно-съзтезателните права на спортистите......

Научете повече

 

 

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
И АВТОРСКО ПРАВО

Имаме опит в областта на интелектуалната собственост, като предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на обектите на интелектуална собственост.......

Научете повече

 

ВЕЩНО ПРАВО  
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество ....

Научете повече

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Процесуално представителство по търговски и гражданско – правни спорове по просрочени и неизплатени задължения; Обезпечително производство.....

Научете повече

 

 

 

КОНКУРЕНТНО
ПРАВО

Имаме богата практика в сферата на конкурентното право и защитата от нелоялна конкуренция. Услугите, които се предлагат в сферата на конкурентното право....
включват:.....

Научете повече