Facebook icon Google icon Twitter icon
BG | EN | RU | DE | FR

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКО ПРАВО

 

Интелектуална собственост:

Адвокатско дружество“Гайдаров и Дочев“ има опит в областта на интелектуалната собственост, като предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на обектите на интелектуална собственост.

Освен във фазата на регистрация на обектите на индустриална собственост нашият екип осъществява и последваща защита при нарушение на правата върху тези обекти както по съдебен, така и извънсъдебен път.

 

Осъществяване на стратегия за защита за обекти на интелектуална собственост пред:

Съдебните органи (провеждане на съдебни процедури за защита на права върху обекти на авторско право, патенти, търговски марки и промишлени дизайни, обжалване на решенията на Патентно ведомство на Република България за откази от издаване на патент, регистрация на търговска марка и промишлен дизайн, процесуално представителство пред Върховния административен съд. Комисия за защита на конкуренцията (предприемане на действия по образуване на производство за санкциониране на нелоялна конкуренция по реда на Закона за защита на конкуренцията и процесуално представителство пред Комисията в рамките на производството)Патентно ведомство на Република България (предприемане на действия по образуване на производство за санкциониране нарушения на права върху търговски марки и промишлени дизайни).


Авторското право:

Цялостен анализ на процеса по създаване на обекта на авторско право и предлагане на адекватно решение за защитата му. Изготвяне на необходимите договори и документи с авторите или носителите на авторски права за отстъпване правото на ползване на обекта на авторско право.